Endüstri'nin Güçlü Ortağı

      
DEVAM EDEN PROJELER
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

DELTA PROSES OTOMASYON KONTROL VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. AMAÇ 

Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra Şirketler olarak anılacaktır) olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir. 

 

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Şirketlerimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ na (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz. 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız. 

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’ da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır. 

 

 2. KAPSAM 

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz. 

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. 

 

 3. TANIM ve KISALTMALAR 

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1. Şirket: Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay. 

3.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

3.4. Çalışan: Şirket personeli.

3.5. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

3.6. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.7. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

3.9. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

3.10. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

3.11. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

3.12. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.13. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

3.14. Politika: Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

3.16. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

 

 

4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • ¬ Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • ¬ Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • ¬ İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • ¬ Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • ¬ Kanundan doğan haklar,  

hususlarında İlgili Kişi’ yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’ nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’ nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

5.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.  

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

5.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.  

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

6.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

6.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme 

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

6.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama 

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi’ne verilerin güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvuru imkanı sunarız.

6.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

6.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. 

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

6.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.  

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. 

 6.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz: 

 • ¬ Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • ¬ Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
 • ¬ Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • ¬ Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • ¬ İş başvurularını değerlendirmek,
 • ¬ Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • ¬ Pazarlama, 
 • ¬ Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 • ¬ Reklam,
 • ¬ Yasal raporlama,
 • ¬ Faturalandırma.

6.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, açık rıza var ise işlenir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler ve genetik verileri kanunlar tarafından öngörülmesi şartıyla açık rızanız olmadan işleyebiliriz.

6.4. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Personel Aday’ı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi, iş başvurusu değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Personel Aday’ı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.  

6.5. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz: 

 • ¬ Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • ¬ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • ¬ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • ¬ Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması. 

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

7.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.  

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla,  kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.  

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.  

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • ¬ Politika’nın ilgili maddesinde açıklanan hallerde, 
 • ¬ Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın ilgili maddesinde sayılan hallerde,
 • ¬ KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmadan aktarılabilir.

7.2. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Tedarikçilerimize,
 • ¬ İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • ¬ Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • ¬ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • ¬ Hissedarlarımıza,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

7.3. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

7.3.1. Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
 • ¬ Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
 • ¬ Oluşturulan teknik altyapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • ¬ Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • ¬ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • ¬ Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
 • ¬ Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,

7.3.2. İdari tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Şirketimiz içerisindeki, şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
 • ¬ Çalışanlarımızı, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 • ¬ Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
 • ¬ Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

 8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

8.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. 

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur. 

8.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler 

8.2.1. Teknik tedbirler

 • ¬ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 • ¬ Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
 • ¬ Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • ¬ Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

8.2.2. İdari tedbirler

 • ¬ Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
 • ¬ Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 

9.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 • ¬ Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • ¬ Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • ¬ Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

9.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

 • ¬ Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • ¬ Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • ¬ Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler, detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • ¬ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

9.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • ¬ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • ¬ Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • ¬ Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • ¬ Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 • ¬ Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • ¬ Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • ¬ Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik, idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bu tedbirleri güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde, bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız. 

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.  

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde; 

 • ¬ Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ¬ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ¬ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • ¬ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • ¬ Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ¬ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ¬ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya 10042 Sok. No:6 Atatürk OSB Çiğli İZMİR adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir. 

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış olması halinde, yukarıda sayılan söz konusu hakları İlgili Kişi’nin velisi veya yasal temsilcisi İlgili Kişi adına kullanabilir. Bu durumda, İlgili Kişi’nin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte veli veya yasal temsilcinin kimlik bilgilerinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

10.2. Başvurunun değerlendirilmesi

10.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınabilir. 

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir. 

10.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • ¬ Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 
 • ¬ Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 • ¬ Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması, 
 • ¬ Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • ¬ Başvuru usulüne uyulmaması,

gibi durumlarda, kabul edilmeme gerekçesi açıklanarak, reddedilir.

10.3. Başvurunun değerlendirilme usulü

İşbu Politika’nın ilgili maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak veya elektronik imzalı ve “kep e posta” adresi üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir. 

10.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır. 

 

 
Copyright Delta Proses Otomasyon Kontrol & Elektronik Sistemleri ® 2012
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları DELTA PROSES'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.
Delta Proses Otomosyon, Siemens yetkili çözüm ortağıdır.