Endüstri'nin Güçlü Ortağı

      
DEVAM EDEN PROJELER
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

AYDINLATMA METNİ (TEDARİKÇİLER  İÇİN)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak tarafımıza mal ve hizmet temin eden tedarikçilerin, “Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası,vergi dairesi,vergi kimlik no,adres,telefon numarası,e-mail adresi,banka hesap bilgisine” ilişkin kişisel veriler mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “Kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ” aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

  -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 10042 Sok. No:6 Atatürk OSB Çiğli İZMİR adresine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Ad/Soyad/Tarih/İmza

 

 

 
Copyright Delta Proses Otomasyon Kontrol & Elektronik Sistemleri ® 2012
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları DELTA PROSES'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.
Delta Proses Otomosyon, Siemens yetkili çözüm ortağıdır.