Endüstri'nin Güçlü Ortağı

      
DEVAM EDEN PROJELER
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

DELTA PROSES OTOMASYON KONTROL VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Amaç

Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. İşbu Aydınlatma Metni ile Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, Nüfus cüzdanı, Vergi Kimlik No

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Teslimat Adresi, Acil Durumda aranacak kişi bilgileri,

Lokasyon: Bu veri kategorisi Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Lokasyon Verisi (Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe), GPRS bilgisi,

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi,

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs., Yapılan iş süreci, Müşteri Talimatları, Müşteri Kodu, Çek-senet bilgileri, sipariş bilgisi, fatura/e-fatura bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görüntü kayıt, Kameralar,

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

IBAN, Findeks Notu, Çek-Senet tutarları, Mail Order Bilgisi,

Pazarlama: Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Pazarlama Bilgisi,

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

İmza Fotokopisi / Tarama.

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve döküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. meşru menfaatleri için gerekli olması ve KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir;

• Müşteri yetkili çalışan bilgilerinin sisteme kaydedilmesi,

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu raporlamaların yapılması,

• Müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri portföy çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Hizmet satış ve pazarlamaları için gerekli pazar araştırmalarının yapılması,

 • Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içi üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.tarafından işlenebilecek, şirketimizin hizmet aldığı üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Ancak, her halükarda istisna halleri hariç olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kişisel verileri yurt içinde gerekli şartlar sağlandığı zaman aktarabileceği gibi ilgili Kanun ve mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli bütün güvenlik önlem ve tedbirleri alarak yurt dışında bulunan üçüncü kişilere de aktarabilir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVKK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler :

• Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,

• Teknik konularda uzman kişiler tarafından destek alınması,

• Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması,

• Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması,

• Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması,

• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması, Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması.

Delta Proses Otomasyon Kontrol ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler :

• KVKK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

• Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,

• KVKK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

 

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler :

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirecektir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi :

KVKK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar :

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVKK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.

 

YUKARIDA YAZILI OLAN “AYDINLATMA METNİ”Nİ OKUDUM, ANLADIM VE ONAYLIYORUM.

 
Copyright Delta Proses Otomasyon Kontrol & Elektronik Sistemleri ® 2012
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları DELTA PROSES'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.
Delta Proses Otomosyon, Siemens yetkili çözüm ortağıdır.